Vedtatt på årsmøtet i Ålesund 2015

1. Foreningens navn er NORSK FIAT REGISTER, forkortet NFR

2. NFR skal arbeide for kontakt mellom personer, firma og institusjoner som er opptatt av Fiater, som” hobby prosjekt”. Begrepet FIAT inkluderer
lisensbygde biler og biler bygget av fabrikker som senere er innlemmet i FIAT konsernet. Formålet med kontakten er å etablere et nettverk hvor
medlemmene kan dele sin kompetanse for derigjennom bidra til å holde sine biler i optimale stand, gjennom vedlikehold, anskaffelse av deler,
reparasjoner, etc.


3. Kontakten etableres gjennom årlige arrangementer, lokale tiltak, publikasjoner og aktiviteter på nett.

4. NFR skal etablere og vedlikeholde et register over medlemmenes Fiater, se § 2.

5. NFRs øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes årlig gjerne i forbindelse med sommertreffet. Tid og sted for årsmøtet skal varsles minst
2 måneder før gjennomføring.


Innkalling til årsmøtet med sakliste legges ut på registerets hjemmeside minst 2 uker før møtet. 
Sakspapirene deles ut i papirformat før møtet.

6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene og det er et beslutningsdyktig styre tilstede.

7. Alle medlemmer som har betalt siste års kontingent, samt medlemmer av styret, har stemmerett på årsmøtet. Styret har dog ikke stemmerett
i spørsmålet om godkjenning av egen årsmelding og eget regnskap. Det er anledning til å stemme med skriftlig fullmakt fra fraværende,
stemmeberettigede medlemmer. Valgkomitéen vurderer og godkjenner fullmakter.

Medlemmer som ikke betaler sin kontingent før årsmøtet, tross purring, strykes som medlem.

8. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med samme frister som ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte kan bare den sak som er
nevnt i innkallingen som årsak for møtet behandles.

9. Valg gjennomføres på årsmøtet. Alle medlemmer av styret, samt revisor velges for 2 år.

10. NFR ledes av et styre bestående av:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
2 styremedlemmer (styremedlem 1 og 2)

a. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre medlemmer av styret er tilstede. Ved stemmelikhet teller møtets leder
dobbelt.


b. Redaktøren/ lederen i redaksjonskomitéen i Fiat Historikeren mottar innkalling til styremøtene og har møterett. 

c. For å oppnå kontinuitet velges medlemmene av styret slik:
Leder, kasserer og styremedlem 1 velges samme år.
Nestleder, sekretær og styremedlem 2 velges et år senere.

11. Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer.  
  Medlemmene har en funksjonstid på 3 år og velges med et nytt medlem hvert år. Medlemmet med lengst tid i komitéen fungerer som leder.

12. NFR praktiserer et regnskapsår fra 01.01 til 31.12

13. NFR kan oppløses dersom minst ¾ av stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer beslutter dette og forslaget er framsatt både i varslet
om årsmøtet og begrunnet i innkallingen.

Et vedtak om oppløsning skal også omfatte vedtak om overføring av klubbens eiendeler.

14. Disse vedtekter er vedtatt 18.07.15. og trer i kraft fra: 19.07.15.


Revidert/korrigert:

a) Årsmøte 2016. §.7 Tilføyd setning nr. to, "Styret har dog ikke osv."
b) Ekstraordinært årsmøte 10.12.2019. §12 endring av regnskapsår til å følge kalenderåret 01.01 til 31.12
c) Årsmøte 2020. §.10 pkt. d Fjernes. "Intet medlem av styret  kan sitte i samme verv i mer enn 3 sammenhengende perioder, i.e. 6 år."